Η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας έχει παραδοσιακά συνδεθεί με τον ενεργειακό τομέα αξιοποιώντας μη βιώσιμους και ρυπογόνους ενεργειακούς πόρους. Ένα Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τις εξαρτημένες από τον λιγνίτη περιοχές έχει αναπτυχθεί, προωθώντας την υιοθέτηση ενός διαφοροποιημένου μίγματος παραγωγής ενέργειας και ενθαρρύνοντας την μετάβαση της οικονομίας της Περιφέρειας.

Το ισχυρό περιφερειακό ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό οικοσύστημα θα ηγηθεί αυτής της μετάβασης με τους τομείς της αγροδιατροφής, της κινητικότητας και της ψηφιακής καινοτομίας να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο ως ραχοκοκαλιά του νέου οικονομικού συστήματος.

Είναι σημαντικό να βελτιστοποιηθεί η μετάβαση προς την πράσινη κινητικότητα, να αναγνωριστούν και να υποστηριχθούν οι πράσινες και δίκαιες εφοδιαστικές αλυσίδες  αγροδιατροφής και να ενσωματωθούν ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις ώστε να ενισχυθεί η ελκυστικότητα των περιοχών της Περιφέρειας που βρίσκονται υπό μετάβαση.

Υπό αυτό το πρίσμα, τρεις μελέτες περίπτωσης προτεραιοποιούνται:


  1. Διαφοροποίηση της καθαρής ενέργειας (ΑΠΕ και H2) και καθαρή κινητικότητα μέσω της παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης φωτοβολταϊκής ενέργειας και ενέργειας Η2 και κατανάλωσης της σε λεωφορεία δημόσιων μεταφορών των ΚΤΕΛ Πτολεμαΐδας και Κοζάνης 
  2. Ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας στην πράσινη γεωργία μέσω της χρήσης τεχνολογιών δέσμευσης/μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταφορά, αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση του σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (σύνδεση με το πάρκο κυκλικής οικονομίας) 
  3. Η μετάβαση της Κοζάνης σε μια πόλη μηδενικής ρύπανσης που θα υποστηρίζεται από ένα νέο ανοικτό Ζωντανό Εργαστήριο και ένα χώρο δεδομένων. 

Το όραμα του Εργαστηρίου Μετάβασης

Διαφοροποίηση της οικονομίας μέσω κλιματικά ουδέτερης ενέργειας

Το Εργαστήριο Μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας εστιάζει στην επιτάχυνση της δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς μετάβασης βασισμένης στους πυλώνες της:

- ενέργειας,
- κινητικότητας,
- γεωργίας/παραγωγής τροφίμων και
- κυκλικής οικονομίας

Εναρμονισμένη με τον κύριο στόχο της Περιφέρειας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, η μετάβαση ακολουθεί μια διατομεακή προσέγγιση που υποστηρίζεται από ψηφιακές τεχνολογίες, σε στενή συνεργασία με όλους τους σχετικούς φορείς της τετραπλής έλικας από διάφορους τομείς και με έμφαση στην ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. 


Περιφερειακή επαφή

Panagiotis Ptochoulis

Project Manager
Regional Development Agency 
of Western Macedonia, Kozani
pptochoulis@anko.gr​​​​